การใช้งานและวิธีการเก็บรักษากล้องระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผลิตกล้องออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทซึ่งผู้ใช้กล้องจะด้องเลือกใช้ให้ถูกกับงาน อย่างไรก็ตามกล้องระดับชนิดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่เหมือนกัน

กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานหาระดับความสูงต่ำของจุดต่างๆ ว่าจะมีความสูง-ต่ำแตกต่างกันมากน้อยเท่าไร ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นบางรุ่นจะมีจานองศาราบติดอยู่ด้วยจึงสามารถนามาใช้รังวัดมุมราบ วางแนว และหาค่าระยะทางโดยประมาณได้ แต่ไม่นิยมใช้กันเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนมากในการอ่านมุม

นิยมใช้กล้องระดับสารวจหาค่าความสูงของจุดที่ต้องการ หรือใช้กล้องระดับเพื่อกาหนดให้ค่าระดับความสูงในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กาหนดไว้ในแบบก่อสร้างต่างๆ เช่น การทาหมุดหลักฐานการระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การหาค่าระดับตามยาว (Profile) และตามขวาง (Cross section) การให้ระดับผิวทาง (Grade line) ให้ระดับและกาหนดระดับ หลุม ระดับท้องคลองส่งน้า เป็นต้น ซึ่งกล้องระดับมีหลากหลายแบบ หลากหลายรุ่น

การยืดอายุการใช้งานกล้องระดับ

การใช้กล้องระดับ เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องตรวจดูสภาพของกล้องให้อยู่ในสภาพเดิม และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ อยู่ในตำแหน่งปกติพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีในครั้งต่อไปโดยในขณะที่มีหมอก ไอน้ำ หรือมีละอองฝนห้ามนากล้องออกจากกล่องโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ความชื้นเข้าไปเกาะภายในเลนส์และจานองศา ทาให้เกิดสนิมและเป็นราเกาะอยู่ภายในไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป

การบำรุงรักษาเครื่องมือกล้องระดับ เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องทาความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อยไม่ให้เปรอะเปื้อนดิน โคลน หรือเปียกน้ำ ต้องเช็ดทำความสะอาดให้แห้งสนิท มีการหยอดน้ำมันหล่อลื่นเฉพาะเครื่องมือนั้นๆ ในบางชิ้นส่วนของเครื่องมือเพื่อป้องกันสนิมและเชื้อรา

การเช็ดเลนส์กล้องระดับ ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าสำหรับเช็ดเลนส์โดยเฉพาะทำความสะอาดเลนส์ก่อนเก็บเครื่องมือเข้ากล่องหรือหีบห่อ ห้ามใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดเช็ดเลนส์โดยเด็ดขาด ต้องเก็บเครื่องมือในห้องหรือสถานที่ที่ไม่มีความชื้นภายในอากาศมาก ควรเก็บในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จะเป็นการดีที่สุด และควรเปิดกล่องหรือหีบห่อเพื่อผึ่งแดดเป็นบางครั้งในกรณีที่เก็บเครื่องมือเป็นเวลานานๆ โดยที่ไม่ได้เปิดออกมาใช้งาน